10.Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego Drukuj Email
Autor: Piotr Karel   
wtorek, 26 marca 2013 11:46

Nie ulega wątpliwości , że cierpienie, ból , wszelakie choroby i śmierć dotykają ludzkość od początku jej istnienia. Od chwili, kiedy „ grzech wszedł na świat” ( Rz. 5, 12) człowiek doświadcza tych przykrych stanów. Biblia wyraźnie naucza, że wybór dokonany w raju przez naszych prarodziców, ich grzech nieposłuszeństwa i buntu przeciwko Stwórcy, zgodnie z wolą i zapowiedzią Boga przyniósł :

  • zerwane relacje z Bogiem i oddzielenie od Boga
  • trud życia na przeklętej ziemi ( 1 Mojż. 3, 17)
  • w konsekwencji śmierć we wszystkich jej aspektach ( tzn. w aspekcie fizycznym , duchowym i wiecznym)

Jestem przekonany, iż każdy chrześcijanin właśnie w fakcie upadku człowieka widzi przyczynę tragedii ludzkiej objawiającej się trudem i znojem ziemskiego życia oraz cierpieniem , chorobą i śmiercią. Co do tego nie ma wątpliwości. Dopiero tam, po drugiej stronie życia - jak pisze ap. Jan - Bóg usunie wszelkie zło, a śmierć zostanie zniszczona ( Obj. 21:3-4; 20, 14; ).

Zachodzi więc istotne pytanie, skoro cierpienia i choroby są tak powszechnym zjawiskiem:

Czy jest to wolą Bożą byśmy jako Jego dzieci doświadczali cierpienia i choroby?

Spotykam się z różnymi odpowiedziami i opiniami na temat choroby. Przytoczę tu trzy najbardziej powszechne.

  1. Człowiek prawdziwie wierzący nie choruje
  2. Bóg leczy nas z każdej choroby, a pewne uzdrowienie przychodzi przez silną wiarę
  3. Bóg zsyła chorobę jako karę za grzechy

Jestem jednak przekonany, że owe trzy wyżej wymienione opinie są fałszywe. Przede wszystkim musimy stwierdzić, że choroba jaka dotyka człowieka nigdy nie była i nigdy nie jest związana z chęcią i wolą naszego Pana. Bóg, jako dobry Ojciec chce dawać dzieciom Swoim dobre dary ( Mt. 7,11) i pragnie naszego szczęścia i zbawienia ( 1 Tym. 2,4). Pytanie więc: czy jest to wolą Bożą, byśmy doświadczali choroby jest z gruntu rzeczy niewłaściwie postawionym pytaniem. To prawda, że Bóg dopuszcza choroby, ale jej przyczyny nie leżą po stronie Boga.

Za moment powiemy coś więcej na temat przyczyn choroby, ale wpierw zwróćmy uwagę na fałszywość opinii, o których napisałem powyżej.

  1. Człowiek prawdziwie wierzący nie choruje.

Ba, niektórzy są przekonani, że człowiek wierzący nie może chorować czy ulec jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi.

Choroba, czy nieszczęśliwy wypadek jakoby degraduje go jako człowieka wierzącego albo świadczy, iż jest człowiekiem małej wiary. Z tego powodu tacy wierzący ukrywają swoje słabości i choroby , a czasem wbrew oczywistym faktom próbują wyznawać, iż są zupełnie zdrowi ( bądź uzdrowieni).

Doprawdy Słowo Boże daje nam wiele przykładów ludzi wierzących , którzy doświadczali choroby. Byli to zarówno mężowie Starego, jak i Nowego Testamentu. Przykłady? Oto one:

Łazarz, którego Jezus miłował zachorował i umarł (J.11,1-3). Apostoł Paweł, o którym czytamy, iż Bóg czynił przez jego ręce niezwykłe cuda :

„ Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły”( Dz.Ap. 19:12), sam doświadczał choroby ( Gal 4, 13-14). Żył też z cierniem wbitym, w jego ciało, jakby posłańcem szatana i mimo trzykrotnej modlitwy - pisze Paweł - „ nie odstąpił ode mnie”( 2 Kor. 12, 7-8).

Również współpracownicy Pawła - Epafrodyt ( Flp. 2, 25-27) Trofim (2 Tym 4,20) , oraz Tymoteusz ( 1 Tym. 5, 23) chorowali.

W Starym Testamencie mamy przykłady ludzi pobożnych, żyjących według zasad Bożego Słowa, a jednak niektórych z nich choroby nie omijały. Przykładem może tu być Boży mąż Hiob , prorok Daniel ( 8, 27), królowie judzcy, którzy „ czynili to, co prawe w oczach Pana” tacy jak Hiskijasz ( 2 Król 20, 1-2.5-6.) czy król Asa ( 1 Król. 15, 11.23).

Nie jesteśmy sędziami, ale któż z nas odważyłby się powiedzieć, że dziś cierpiący chrześcijanie nie są prawdziwymi chrześcijanami ze względu na swoje kalectwo, czy chorobę? Tym bardziej któż z nas odważyłby się wygłaszać opinię, że choroba ta jest wynikiem popełnionego osobistego grzechu? Fanny Crosby, autorka ponad 8500 pieśni, do dziś śpiewanych w wielu językach i kościołach na całym świecie, od wieku niemowlęcego była niewidomą. Joni Tada Eareckson w wieku 16 lat złamała kręgosłup, Justin Peters – kaznodzieja baptystyczny, wzmaga się z niedowładem nóg. Nick Vujicic urodził się bez rąk i nóg. Osobiście znam wielu gorliwych chrześcijan zmagających się z chorobą , czy kalectwem.

2. Bóg leczy nas z każdej choroby, a pewne uzdrowienie przychodzi przez silną wiarę

Chyba większość i z tych wymienionych osób powyżej, a też wielu innych o których nie wiemy, z pewnością miała nadzieję na cud uzdrowienia. Dlaczego pomimo usilnej wiary i prób nie zostali uzdrowieni? Kaznodzieje tzw. Ruchu Wiary twierdzą, że uzdrowienie jest pewne, jeśli tylko jest dostateczna wiara w człowieku, który ma być uzdrowiony. Wina nieuzdrowienia leży więc nie po stronie Boga ( co oczywiste), lecz człowieka małej wiary.

W moim odczuciu jest to bardzo niebezpieczna teoria mogąca prowadzić do samooskarżenia, poczucia odrzucenia ze strony Boga i utraty resztek wiary. Jakkolwiek wiara odgrywa istotną i kluczową rolę w procesie uzdrowienia, jednak nie może ograniczyć suwerennej woli Bożej w tym względzie. Wspomnieliśmy chorego Trofima, którego Paweł zostawił w Milecie (2 Tym 4,20). Dlaczego Paweł, którego chustki i przepaski zanoszone były na chorych , a choroby ustępowały teraz zostawił chorego Trofima w Milecie ? Jestem przekonany, że Paweł modlił się o Troifima, choć niektórzy mogą się spierać w tej sprawie.

Czy nie lepiej też było uzdrowić Tymoteusza, niż radzić mu zażywać po trosze wina z wodą na jego dolegliwości żołądkowe?

3.Bóg zsyła chorobę jako karę za grzechy.

Bywają przypadki, że osobisty grzech może prowadzić do choroby, a nawet przedwczesnej śmierci.

Król Dawid, który zgrzeszył pojmując cudzą żonę i mordując jej męża mimo, iż grzech został mu przez Boga odpuszczony musiał zgodnie ze słowem proroka Natana doświadczyć przeżycia śmierci swego syna oraz późniejszych innych negatywnych konsekwencji. ( 2 Sam. 12, 14. 16). Modlił się i pościł o swoje nowonarodzone dziecko, które zachorowało lecz po 7 dniach dziecko zmarło.

Powszechnym przekonaniem wśród Żydów było, iż istnieje ścisły związek pomiędzy cierpieniem, chorobą, a grzechem. Każdy człowiek, który cierpiał widocznie musiał zgrzeszyć. Dlatego też uczniowie Jezusa widząc ślepego człowieka pytają: „Mistrzu, kto zgrzeszył on, czy rodzice jego, że się ślepym urodził?”( J. 9 2). Dziwnym byłoby obarczeniem grzechem człowieka , który dopiero co się narodził. On przecież jeszcze nie miał świadomości grzechu, a nawet nie miał świadomości swego życia. Winnych więc trzeba szukać w grzechach przodków. Tak właśnie myśleli uczniowie Jezusa. A tak na marginesie: dziś wyznawanie grzechu pokoleniowego jest dość popularne wśród niektórych wierzących , ale to już inny temat.

Wracając do ślepo narodzonego . Przyczyna jego kalectwa tkwiła nie tyle w jego osobistym grzechu, czy grzechu jego rodziców, ale „ by na nim objawione zostały dzieła Boże” powiada Jezus. ( w.3). Łazarz, którego Jezus miłował chorował i zmarł, ale wzbudzenie go ze śmierci było świadectwem mocy i chwały dla Boga.

Musimy więc odrzucić myśl, że jedyną przyczyną choroby musi być osobisty grzech lub tzw. grzech pokoleniowy. Bóg w Swojej suwerennej decyzji może dopuścić chorobę, może uczynić cud uzdrowienia, może też pozostawić nas w takim stanie, kiedy musimy cierpieć i znosić stan choroby. Jak wspomnieliśmy ap. Paweł trzy razy prosił w modlitwie Boga o usuniecie ciernia ze swego ciała, ale odpowiedź Pana brzmiała: „Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości”( 2 Kor.12,9).

Powróćmy do pytania: Czy Bóg zsyła choroby jako kartę za grzech?

Jak powiedzieliśmy wcześniej: cierpienie, choroba, śmierć przyszły na świat w konsekwencji grzechu naszych prarodziców. W związku z tym cierpienie czy choroba , jak również i śmierć są konsekwencją życia w grzesznym ciele. To był nasz, nie Boży wybór. Choroba ma związek z grzechem „ jaki wszedł na świat” i doświadczamy jej wszyscy bez wyjątku. Choroba jednak jest nie tyle karą za grzech, co konsekwencją grzechu, który rozplenił się na ziemi.

Główne przyczyny chorób mają swoje podłoże nie tyle w pojedynczym, osobistym grzechu człowieka, lecz są konsekwencją życia prowadzonego na modłę tego świata.

Weźmy pod uwagę wpływ jaki ma na nasze zdrowie środowiska w którym żyjemy. Prorok Micheasz ( 7, 13 BG ) powiada: „Wszakże ziemia spustoszona będzie dla obywateli swoich, dla owocu wynalazków ich”. Zatrute powietrze, gleba, woda, roślinność, żywność. Weźmy pod uwagę pośpiech, hałas, nadmierne przepracowanie wynikające z chęci zdobycia i zgromadzenia jak najwięcej dóbr tego świata. Z czego wynikają zawały serca, nerwice spowodowane ciągłym stresem, wrzody żołądka, raki, alergie, uszkodzone płody, załamania nerwowe, choroby psychiczne i wiele innych współczesnych chorób?

Już na pustyni Izraelici doświadczali niektórych z tych chorób. Z jakich powodów chorowali? Ps. 106, 15 mówi, że „chorowali z przesytu” ( nadmiaru jedzenia), bądź

z występnego życia” ( Ps. 107, 17). Czy dzisiejsza dieta, upodobania kulinarne nie mają wpływu na nasze zdrowie? Czy „ występne życie” w tym alkohol, nikotyna, narkotyki, rozwiązłość seksualna nie prowadzą do wyniszczających chorób?

A czy coraz bardziej skażone środowisko nie przyczynia się do powstawania coraz to groźniejszych chorób?

Czy więc choroby są karą Bożą? Jeśli tak jest, któż z nas odważyłby sprzeciwiać się wyrokowi Bożemu i podważać Bożą sprawiedliwość modląc się o uzdrowienie?

Tymczasem nie kto inny jak Bóg Biblii objawia się jako lekarz -Jahwe Rapha ( 2 Mojż 15,26) leczący rany i choroby Swego ludu.

Ewangelie są pełne historii Jezusa Chrystusa uzdrawiającego ludzi. ( Mt. 14, 14; Mk. 6,56; Łk. 4, 40; J. 6,2). Dotknięcie się choć szat Jezusa sprawiało, że choroba ustępowała ( Łk. 8, 44). Na jednych kładł ręce, innych uzdrawiał mocą Swego słowa, jeszcze innych przez błoto zmieszane ze śliną. Jezus nawet nie musiał być obecny przy chorym, by go uzdrowić. ( J. 4, 46-54).

Jednym też z zadań uczniów Jezusa, kiedy wysyłał ich na misje było, by uzdrawiali chorych. (Mt. 10,8; Mk. 8, 13; Łk. 10,9).

Działalność Jezusa i uczni Pańskich jest najlepszym dowodem, iż choroba nie jest traktowana jako Boża kara lecz stan powodowany grzechem z którym Jezus przyszedł się rozprawić.

Również i Kościół nowotestamentowy obok zadania głoszenia Ewangelii ma pełnić posługę uwalniania ludzi od demonów i uzdrawiania chorych. Bóg wyposażył Swój Kościół w „dary uzdrawiania” ( 1 Kor.12,28 - choć nie wszyscy wierzący ten dar posiadają).

Powiedział, że znakiem tych , którzy uwierzyli będzie między innymi i to: „Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją” ( Mk. 16,18).

Dzieje Apostolskie pełne są relacji z uzdrowień w imieniu Jezusa czynionych przez apostołów. Piotr z Janem uzdrawiają w imieniu Jezusa chromego przy bramie świątyni

( J.3, 1-8). W Joppie Piotr wskrzesił uczennicę Pańską imieniem Tabiata ( 9, 36-41). Nawet cień przechodzącego Piotra powodował, że chorzy byli uzdrawiani ( 5, 15-16).

W Samarii z kolei Filip dokonywał wielu cudów, tak, że : „wielu sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych” ( 8,7).

Ap. Paweł dokonywał również wielkich cudów i uzdrowień. ( DZ. 14,8-9; 19,11 -12;28,8-9)

Wreszcie w swoim Liście Jakub ( 5, 13-16) daje radę jak postępować w przypadku choroby człowieka wierzącego. Czy werset 15 jest dowodem na to, że chory dopuścił się grzechu? Niekoniecznie. Jakub pisze „ jeżeli” dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Choć z pewnością wyznanie grzechów ( jedni drugim – tak jak w wersecie 16) przyczynia się do uzdrowienia. Wierzę, że nie tylko ciała lecz i duszy człowieka. Gdyż dalej Jakub pisze:

Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,

niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów”. ( w. 19-20)

Ciekawym jest też, co Jezus miał na myśli, gdy do człowieka uzdrowionego przy sadzawce Betezda chorującego od 38 lat powiedział, gdy spotkał go potem w świątyni: „ Otoś wyzdrowiał: już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało” ( J. 5,14).Czy coś jeszcze gorszego od swojej 38 letniej choroby mogło go spotkać, gdy będzie żył w grzechu? Czy jeszcze dłuższa i straszniejsza choroba? Czy może Jezus myślał o śmierci jako zapłacie za grzech? ( por. Rz. 6, 23). Nie wiem! W niebie się dowiemy!

Na ziemi, dopóki jesteśmy w grzesznym ciele będziemy doświadczać cierpienia i choroby, ale we wspaniałym mieście , w górnym Jeruzalem, na owym Bożym Syjonie, żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory! ( Iz. 33,24)

Tu na ziemi, kiedy chorujemy mamy prawo i przystęp do Boga, by prosić Go o uzdrowienie z każdej choroby i z każdej niemocy. Człowiek wierzący jednak uszanuje suwerenną wolę Boga i będzie Go chwalił za wszystko co czyni, nawet, gdyby nie doświadczył pomimo usilnych modlitw rozwiązania swego problemu. Niech zawsze dzieje się we wszystkim Jego wola, nie nasza!