Pokój: umowa, czy stan ducha? Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
sobota, 25 marca 2017 14:32

Znane słowa Pana Jezusa nauczające o pokoju już niejednego czytelnika Biblii zatrzymały i zmobilizowany do głębokiej zadumy. Sięgnę do Biblii i zacytuję: Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka(Jan 14,27).

Wypowiedź Zbawiciela charakteryzuje kilka głębokich myśli:

 • Pokój zostawiam . Słowo zostawiam kieruje uwagę na Jezusa odchodzącego z tej ziemi i pozostawiającego dla Kościoła pokój Królestwa Bożego.
 • Pokój daję . Wskazuje na autorytet i posiadane prawo do obdarowania Bożym darem.
 • Mój pokój . Jednoznacznie wskazuje na właściciela i dawcę pokoju. Atrybuty tegoż pokoju pochodzą od Ojca i niosą atmosferę nieba.
 • Pokój Boży, działa w mocy . Ponieważ Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze. Ma moc uwolnienia od trwogi i lęku, wnosi duchową stabilizację.

Kontynuując rozważanie, zatrzymam się na słowach: nie jak świat daje, Ja wam daję. Czytając te słowa pojawiają się pytania:

 • Dlaczego Pan Jezus tak jednoznacznie odciął się od pokoju, który daje świat?
 • Czym się różni pokój Pana Jezusa od pokoju, który daje ten świat?
 • Jaką pracę wykonuje pokój Boży?

Postarajmy się krótko dotknąć pokoju, który „daje świat”. Pokój tego świata często jest oparty na celach politycznych, daje poczucie bezpieczeństwa. Jego słabość polega na tym, że wraz ze zmianą polityki zmieniają się warunki pokoju. Oparty jest na próbie obrony interesów, zbiera wokół siebie ludzi o podobnych poglądach. Jest też niejednokrotnie poparty zawarciem przymierza, spisaniem warunków dotrzymania pokoju. Co ciekawego, to to, że warunki pokoju ustanawia zwycięzca lub silniejszy mający poparcie. Stąd, dla jednych „pokój” jest zwycięstwem a dla drugich ciężarem trudnym do uniesienia lub jedyną wymuszona drogą do uratowania życia.

Mamy takie przykłady w Biblii np.: Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na Panu, powiadając: Na pewno wyrwie nas Pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca i pić każdy ze swojej krynicy,  aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic, ziemi oliwników, oliwy i miodu, i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi powiadając: Pan wyrwie nas(IIKról. 18,30-32).  

Można krótko spuentować, zawrzyjcie ze mną pokój a ja was nie zabiję, tylko zabiorę do niewoli do mojej ziemi. Izraela nie pytano o zdanie, do wyboru miał pokój, który został oparty na wyborze: śmierć lub niewola. Pokój w stosunkach międzyludzkich bardzo podobnie działa. Jest nietrwały i często zrywany, często z bardzo błahych powodów.

Zastanowimy się nad Boża pracą, którą Wszechmogący dokonuje w życiu swojego dziecka, wyposażając je pokojem.

 • Pokój Boży wnosi atmosferę nieba. Przeanalizujmy list do Rzymian: Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym (Rzym.14,17). Paweł pisze: Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość. Opis z księgi objawienia częściowo wprowadza w atmosferę Bożej rodziny. Wyraźnie wskazuje na sprawiedliwość, pokój i radość. Pokój i radość płynące z Ducha Świętego przenoszą do „przedsionków” nieba. Pokój Boży wprowadza do poznawania smaku Bożego królestwa.
 • Pokój Boży prowadzi do błogosławieństwa i usynowienia. Zwrócimy uwagę na nauczanie Pana Jezusa: Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani (Mat.5,9). Jezus podkreśla błogosławieństwo i usynowienie. Człowiek obdarowany Bożym pokojem, obmyty krwią Pana Jezusa przez wiarę dostępuje usynowienia. Zostaje uzdolniony do czynienia pokoju. Znajduje radość i zadowolenie w niesieniu dla innych znamion pokoju. Dobrze się czuje, gdy ma możliwość zaprowadzać pokój, który staje się jego cechą duchowego charakteru. Odbiera od swego Ojca błogosławieństwo, ponieważ czyni to, co Panu Bogu jest miłe.
 • Pokój Boży użyźnia naszą duchową rolę, stwarza warunki do przynoszenia owoców sprawiedliwości. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią(Jak. 3,18).  Sprawiedliwość Boża jest obok pokoju jedną z trzech cech Królestwa Bożego. Owoc sprawiedliwości wydaje świadectwo zmiany ludzkiej natury na Boską, zgodnie z nauczaniem Ap. Piotra: przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość(II Piotra 1,4).  Pokój uzdalnia i prowadzi do przynoszenia owocu sprawiedliwości, otwiera wzrok na rozpoznanie tego, co sprawiedliwe. Czyni człowieka kochającego wolę Ojca i gotowego do życia w Bożej sprawiedliwości.
 • Boża mądrość, miłuje pokój i o tym pisze Apostoł Jakub: Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna(Jak. 3,17).  Na drugim miejscu wymieniony jest pokój, jako cecha mądrości, prowadząca do radości i rozwijania zdrowego duchowego rozsądku. Trudno sobie wyobrazić mądrość bez pokoju. Mądrość wyrażana w pokoju stwarza rzeczywiste warunki do pełnego przebywania w Jezusie, prowadząc do jedności w Duchu Świętym.
 • Pokój Chrystusowy, Bożym narzędziem do sprawowania rządów w życiu każdego człowieka. O tym mówi Apostoł Paweł: A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni(Kol. 3,15).  Można postawić sobie pytanie: Co rządzi moim życiem, pokój Chrystusowy, czy też inne „wartości”? Pokój który rządzi sercem, tworzy warunki do korzystania z przykładu, jaki pozostawił Pan Jezus i wlewa cechy Królestwa Bożego. Powtarzam słowa Pana Jezusa : Pokój mój daję wam. Ten Boży dar staje się narzędziem do sprawowania rządów w codziennym pielgrzymowaniu. Jest cząstką Nieba, która rządzi i utrzymuje w gotowości do niesienia pokoju innym.
 • Pokój Boży stróżem naszego serca i myśli. Sięgnijmy do Słowa Bożego: A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie (Fil. 4,7),  Z autopsji wiemy, jak wiele jest problemów z sercem i myślami, które są karmione wszędzie obecną nieprawością. Bóg wychodzi na pomoc i posyła nam swojego stróża, który skutecznie ochrania serce i myśli. Posiadać pokój, czynić pokój - to praktycznie korzystać z Bożego „Stróża”, którym wyposaża Pan Jezus, to droga do czystego serca i myśli.
 • Znamy oświadczenie Pana Jezusa: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam(Jan 15,16). Przynosić owoc i to owoc trwały jest Bożym przykazaniem skierowanym do każdego ułaskawionego sługi Bożego. List do Galacjan, mówiąc o owocach ducha, wymienia owoc, którym jest pokój. Nie można prowadzić życia zgodnie z wolą Pana Jezusa, gdy brakuje owocu pokoju. Drodzy, brak owocu, którym jest pokój, jest przyczyną nieprzynoszenia innych owoców, a z samymi liśćmi nie staniesz przed swoim Zbawicielem.
 • Pokój Boży w relacjach międzyludzkich. Apostoł Paweł przypomina Bożą prawdę: Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie(Rzym. 12,18).I jeszcze jedno nauczanie z Pisma Świętego: Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,  z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,  starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju(Efez. 4,1-3). Jest to jasny przekaz. O ile to od nas zależy, mamy utrzymać pokój ze wszystkimi ludźmi. Pokój ze wszystkimi ludźmi oznacza, że jestem gotowy do uniżenia, do cierpienia i znoszenia drugiego. Pokój jest gotowy do przebaczenia, przeproszenia i czyni to z radością. Szukanie i trwanie w jedności ducha staje się codzienną drogą dla idącego śladami Pana Jezusa. Tylko ten, kto posiada charakter Jezusa, może wykonać to Boże oczekiwanie. Ponownie powtórzę wyżej już zacytowane słowa Pana Jezusa: błogosławieni pokój czyniący albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Wniosek: Twoje synostwo jest uzależnione od czynienia pokoju.

Można by jeszcze wymieniać inne błogosławieństwa i zastanawiać się nad szeroką pracą, jaką wykonuje Boży Pokój. Ale chciałbym dotknąć też myśli, które pokazują, co skutecznie niszczy pokój i zasmuca Ducha Świętego. Szatanowi bardzo zależy, aby Kościół Pana Jezusa żył bez pokoju, pragnie pozbawić go radości wypływającej z Ducha Świętego i wytoczył olbrzymie armaty nieprawości, aby zniszczyć sprawiedliwość. Mąż Boży wyposażony mądrością pisze o rzeczach, które niszczą pokój i nie podobają się Panu Bogu. Posłużę się cytatem Biblii:  Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością:  Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego,  składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi(Przyp. 6,16-19). Słowo Boże mówi o sześciu rzeczach które nienawidzi Pan i siódmej która jest obrzydliwością. Powtórzę tę siódmą: sianie niezgody między braćmi. Oczekując Bożego błogosławieństwa, musimy zatrzymać się i zadać sobie pytanie: Czy czasami któraś z tych siedmiu rzeczy nie znajduje się we mnie? Ta siódma rzecz tj. sianie niezgody, niszczy właściwe relacje chrześcijanin, zasmuca Ducha Świętego. Do tego takie działanie, w oczach twojego Boga jest obrzydliwe. Jeżeli to czynisz, to należy pamiętać, że przychodzisz do swojego Ojca z rzeczą obrzydliwą. A przecież to Pan Bóg umiłował Ciebie, posyłając swojego Syna a naszego Pana Jezusa w celu odkupienia rodzaju ludzkiego. Z kolei szatan uwielbia ludzi, którzy sieją niezgody w rodzinie, w zborze, w pracy itd.. Przed nami wybór, komu chcemy się podobać: Panu Bogu, który miłuje pokój, czy szatanowi kochającemu sianie niezgody. Może to zdanie zdawać się dziwne dla czytelnika, przecież rozważanie jest kierowane do ludzi żyjących w bojaźni Bożej. Jednak jest to bardzo istotne, ponieważ nie jesteśmy wolni od ataków przeciwnika. Cel i działanie zwodziciela jest znane, zmierza do sprowadzenie człowieka z prostych Bożych dróg. Sianie niezgody jest orężem zła, które niszczy całe narody, rodziny i Kościół Pana Jezusa. Szatan wykorzystuje grzechy języka, sięga po ambicje, posługuje się ludzkim ego, które jest sprawdzoną bronią w jego ręku, użytą do siania niezgody i zamieszania.

Pokój jest świadectwem twojego stanu duchowego. Każdy człowiek wypełniony Duchem Świętym jest człowiekiem pokoju. Pokój budowany jest na prawdzie biblijnej. Tylko wierne posłuszeństwo ewangelii i święte życie oparte na dwóch „nowych” przykazaniach, ogłoszonych przez Zbawiciela daje gwarancję czynienia pokoju. Zacytuję: A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.  A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy(Mat.22,37-40).  

Pokój oparty na ewangelii jest:

 • Wyznacznikiem podejmowanych decyzji w życiu osobistym i oparty jest na słowach Jezusa: Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych(Mat. 11,29).  
 • Buduje rodzinę i pozwala cieszyć się obecnością Bożą, ponieważ taka rodzina jest podobna do: aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany(Efez. 5,27)  i drugi cytat: Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła(Efez. 5,32).  
 • Prowadzi w jedności nauczania i usługiwania: I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej(Efez. 4,11-13).  
 • Cementuje i prowadzi do jednego źródła: starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;  jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich(Efez. 4,3-6). 

Zakończę moje rozważania pozdrowieniem zmartwychwstałego Chrystusa skierowanym do strwożonych uczniów: POKÓJ WAM. Dzisiaj te same słowa Pan Jezus kieruje do Ciebie.


Artykuł pochodzi z czasopisma "DPŻ" - wydawanego przez Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową