Klejnot cierpienia - studium biblijne Drukuj Email
Autor: Rebecca Johnson   
czwartek, 14 maja 2015 16:07

I. Wprowadzenie

Bądźcie pewni, że w tym życiu będziemy przechodzili próby. Wszyscy naśladowcy Jezusa podczas swego pobytu na ziemi będą w jakiejś mierze cierpieli. Będzie tak zwłaszcza, jeśli poważnie traktujemy dzielenie się Ewangelią z innymi.

Przed swym ukrzyżowaniem Jezus powiedział do swych uczniów w Jana 16:33 – „Na świecie ucisk mieć będziecie”.

Przyrodni brat Jezusa, Jakub napisał w Liście Jakuba 1:2 – „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie”

– Nie powiedział: „jeżeli” – lecz „gdy”.

Paweł napisał w 2 Tymoteusza 3:12 – „Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą”.

Istnieje wiele rodzajów cierpienia :

- choroba brak pieniędzy

- bieda

- śmierć tych, których kochamy

- rozłąka z tymi, których kochamy

- prześladowanie z powodu Ewangelii


II. Przykłady osób, który cierpiały:

1. Jezus podczas swego pobytu na ziemi cierpiał.

Ojciec nie uchronił swego Syna od cierpień. (Izajasza 53:1-11, 1 Piotra 2:21, Hebrajczyków 2:18)

2. Paweł cierpiał.

2 Koryntian 12:7 – „Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował [przekład angielski: ››dręczył‹‹]”.

W 2 Koryntian 11, Paweł mówi o swych licznych cierpieniach – był bity, przeżył rozbicie statku, kamienowanie, brak snu i jedzenia. (To tylko niektóre z wyliczonych przez niego przeżyć).

3. Wszystkich dwunastu uczniów cierpiało (wszyscy zginęli jako męczennicy, prócz Jana).

Nie możemy myśleć, że zostaniemy uwolnieni od naszego udziału w cierpieniu.

W tym upadłym świecie będą cierpienia, próby i przykrości. Cierpienie pojawiło się na świecie wówczas, gdy zaistniał grzech.


III. Jakie dobro może zostać osiągnięte w naszym życiu dzięki cierpieniu? Lub jak Bóg mógłby posłużyć się cierpieniem w naszym życiu dla naszego dobra?

Rzymian 8:28- „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”.

A. Cierpienie może udoskonalić nasz charakter.

Rzymian 5:3-5, New International Version, dalej NIV- „…Cierpienie wywołuje wytrwałość, wytrwałość charakter, charakter nadzieję”.

Bóg posługuje się cierpieniem jak ogniem pracownika rafinerii – aby złoto zostało oczyszczone, musi przejść przez ogień. Prawdziwe piękno diamentu nie jest widoczne, dopóki nie zostanie on przecięty. Dopiero po przecięciu odbija światło.

Bóg posługuje się próbami, naszymi cierpieniami, wywodząc na jaw ukryte problemy w naszym życiu, które skrywamy w mrocznych głębiach naszych dusz, do których chce przemówić.

Charles Spurgeon (słynny brytyjski pastor z XIX w.) powiedział: „Nieociosany diament zostaje umieszczony na kamiennym kole przyrządu do krajania, jest przycinany ze wszystkich stron, i wiele traci – wiele z tego, co wydawało mu się cenne”.

Bóg posługuje się cierpieniem, by zeskrobać to, co powierzchowne, tak byśmy mogli lepiej odzwierciedlać Jego światłość, Jego chwałę.

B. Cierpienie uczy nas empatii i współczucia dla innych ludzi.

C. Cierpienie wywołuje wytrwałość, która prowadzi do dojrzałości w Chrystusie.

- Rzymian 5:3

- Jakuba 1:2-4 - „Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków”.

- Pamiętaj, że toczymy bitwę – musimy wytrwać, by walczyć w boju wiary. Paweł mówi do Tymoteusza – Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.

D. Cierpienie uczy posłuszeństwa.

- Hebrajczyków 5:7-8. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.

- Jana 13:15-16. Żaden sługa nie jest większy od swego pana.

- Bóg posłuży się cierpieniami w naszym życiu, by przywieść nas do posłuszeństwa.

E. Cierpienie przyczynia się do rozkrzewienia Ewangelii.

- Filipian 1:12-14

- Ponieważ Paweł był w kajdanach z powodu Chrystusa – zachęciło to braci do odważniejszego i bardziej nieustraszonego głoszenia Słowa Bożego!

F. Cierpienie uczy polegania na Bogu – skłania nas lub przybliża do Pana.

1.Ufaj Mu

 - Psalm 62:9 - „Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze”.

 - Przypowieści 3:5 i 6 - „Zaufaj Panu z całego swojego serca (całym sobą) i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!”.

David Brenner: „Ufaj, że w tym doświadczeniu jest Bóg, przyjmij je jako coś, co On dopuścił w twym życiu dla twego wzrostu. Módl się o rozeznanie – nie po to, by zrozumieć, czego powinieneś się nauczyć z tego doświadczenia, lecz po to, byś zdołał w tym przeżyciu i w tej chwili twego życia dostrzec Jego obecność”. Sacred Companions (InterVarsity 2002).

- Bóg dopuszcza, byśmy cierpieli – Szatan wyzyskuje je dla swych celów.

- Bóg posługuje się cierpieniem, by nas wypróbować, nauczyć nas czegoś i uszlachetnić nas.

- Szatan posługuje się nim, by nas badać, kusić, zniechęcać i nakłonić do grzechu.

2. Lgnij do Niego.

- Psalm 63:9 - „Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie.

- Obraz niemowlęcia lgnącego do matki.

3. Znajdź w Nim spoczynek.

Psalm 62:6-7, Biblia Tysiąclecia – „Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję”.

4. Polegaj na Nim.

- Zobacz 2 Koryntian 1:3-11.

- Cierpienie sprawia, że polegamy na Bogu i rozumiemy, że jedynie On może nas wybawić.


IV. Jakie powinno być nasze nastawienie, gdy przechodzimy przez cierpienie i próby?

Joba 1:21- „Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione!”.

To nie znaczy, że nie będziemy zasmuceni, zdenerwowani, że nie będziemy płakać ani odczuwać bólu.

To znaczy, że będziemy ufać, iż Bóg:

- Jest z nami

- Jest dobry

- Działa dla naszego dobra

- Kocha nas

- Jest godzien chwały

V. Czym Pan chce nas obdarzyć, gdy przechodzimy przez próby i cierpienia?

1. Swym Pokojem

- Filipian 4:6-7

- Dzięki modlitwie możemy wszelki nasz ból i wszelkie zmartwienia zostawić u Jego stóp, a On obdarzy nas swym Pokojem.

- Izajasza 26:3 - „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.

2. Swą Obecnością

- Hebrajczyków 13:5- „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”.

- Mateusza 28:20- Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Cóż za obietnica!

Nawet, jeśli wszystko stracimy, nadal będziemy cieszyli się Jego Obecnością.

3. Swą miłością.

- Psalm 36:6, Biblia Warszawsko-Praska - „Twoja miłość, o Panie, sięga aż do niebios, Twoja wierność przenika obłoki”.

- Psalm 63:3-4 (w przekładach polskich 63:4-5), NIV- „Ponieważ twa miłość jest lepsza niż życie, wargi moje będą cię uwielbiać – będę cię uwielbiał póki będę żył”.


VI. Jak powinniśmy reagować na cierpienie?

1. Pokładać ufność w Panu. Wróćmy do Przypowieści 3:5-6.

Możemy nigdy się nie dowiedzieć, dlaczego musieliśmy cierpieć; dlatego nie zadawaj tego pytania. Po prostu ufaj, że pewnego dnia Pan wszystko wyjaśni, gdy staniemy z Nim twarzą w twarz.

2. Proś o Jego łaskę.

- Izajasza 33:2, NIV- „O Panie, bądź nam łaskawy, ciebie oczekujemy, bądź naszą siłą każdego poranka, naszym zbawieniem w czasie niedoli”.

- 2 Koryntian 12:7-10, Biblia Poznańska - Paweł powiada, że błagał Pana o to, by zabrał mu cierpienie, lecz Pan mu odpowiedział: „Wystarcza ci moja łaska. Moc okazuje swą skuteczność w słabości”.

3. Nie trać ducha!

- Podejmij decyzję woli, że nie ulegniesz zniechęceniu.

- Zobacz 2 Koryntian 4:16-18

- Skup swój wzrok na (niewidzialnym) Chrystusie, a nie na naszych warunkach.


VII. Jak możemy pomóc innym, którzy cierpią? 

1. Zachęcaj ich.

Zachęcać to dodawać otuchy, to stać przy bracie lub siostrze i umacniać ich odwagę. 1 Tesaloniczan 2:11-12, Nowy Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000- „Zachęcaliśmy, i dodawaliśmy otuchy, i wzywaliśmy do tego, abyście postępowali w sposób godny Boga”

2. Słuchaj ich.

Pozwól, by powiedzieli ci, jak się czują; nie osądzaj ich. Tylko słuchaj.

- Jakuba 1:19, NIV- „Moi kochani bracia, zwróćcie na to uwagę (usiądźcie i słuchajcie). Każdy powinien być skory do słuchania i nieskory do mówienia…”.

3. Płacz z nimi.

- Rzymian 12:15- „Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi”.

- Naszym przykładem jest Jezus.

- Ewangelia Jana 11:35 powiada: „I zapłakał Jezus”. Jest to w kontekście historii o śmierci Łazarza. Gdy Jezus zobaczył Marię opłakującą śmierć swego brata, był głęboko poruszony.

4. Módl się z nimi i za nich.

- Efezjan 6:18, NIV- „Stale módlcie się za wszystkich świętych”.

- Galacjan 6:10- „Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.

5 . Przebywaj z nimi.

- Rzymian 12:10, Biblia Poznańska- „We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni”.

Niech miłość Boża spływa przez ciebie na tych, którzy cierpią.

- Filemona 7- „Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione”.


Bądźmy z ludźmi, bez względu na to, przez co przechodzą – czy są to próby, cierpienia czy dobre dni – prowadźmy nasze życie ku chwale Boga. Zakończymy nasze rozważania fragmentem z Biblii jako naszą modlitwą.

Kolosan 1:9-12 „Nie przestajemy się za was modlić i prosić… abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości”.

Ku uwielbieniu Jego chwały! Amen.

(Przygotowane dla Kościoła w Indii, listopad 2004)

 

Przekład z j. angielskiego: Szymon Matusiak