Jak walczyć z seksualnymi grzechami? Drukuj
Autor: John Piper   
środa, 18 lutego 2015 20:35

1. Uświadom sobie, że seksualność jest darem od Boga.

Księga Rodzaju 2:24-25 „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.”

Przypowieści 5:18-20 „Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością! Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej?”

1 List do Koryntian 7:3-5 „ Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona – męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I, podobnie, nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą, na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości.”

2. Uświadom sobie, że biblijne zakazy są po to, żeby chronić coś cennego, a nie pozbawić Cię przyjemności.

Księga Wyjścia 20:14 „Nie cudzołóż.”

1 List do Koryntian 6:18 „Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.”

1 List do Koryntian 7:2 „ Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swego męża.”

1 List do Tesaloniczan 4:3 „Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu.”

Księga Powtórzonego Prawa 10:12-13 „Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, Abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra.”

3. Uwierz, że Bóg jest po Twojej stronie.

Psalm 84:12 „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.”

Rzymian 8:32 „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby – wraz z Nim – nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem?”

Ewangelia Marka 10:29-30 „Jezus odpowiedział: Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla Mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej, teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego.”

4. Rozważ wieczne zagrożenie związane z pożądaniem.

Ewangelia Mateusza 5:27-29 „Wiecie, że powiedziano: Masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię: Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. ” Przypomnij sobie historię mężczyzny, który odciął sobie nogę, żeby ocalić życie.

5. Często myśl o tym, że nawet teraz Bóg daje Ci wiele dobrych rzeczy.

Księga Rodzaju 39:7-9 „Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: Połóż się ze mną! Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: Oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?”

6. Głoś samemu sobie, że w Bożej obecności jest znacznie więcej radości niż w grzechu. Przenieś swoje pragnienia na Niego.

Psalm 4:8 „Wlałeś w serce me większą radość, Niż kiedy się ma obfitość zboża i wina.”

Psalm 16:11 „Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki.”

Psalm 73:25-26 „ Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.”

1 List Piotra 2:2 „Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, potrzebnego wam mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. Bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana.”

7. Zdaj sobie sprawę z tego, że pożądanie wyłącza lub osłabia Twoją zdolność do radowania się Bogiem.

1 List Piotra 2:11 (walczą przeciwko duszy) „Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z żądz ciała, które walczą przeciwko duszy.”

Ewangelia Marka 4:19 „lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają Słowo, tak że nie wydaje plonu.”

8. Nie pytaj: co jest w tym złego? Zapytaj: Czy w ten sposób najbardziej doświadczę mocy Chrystusa i radości z Jego obecności? Czy w ten sposób najbardziej dostrzegę Jego piękno i najlepiej zaprezentuję innym Jego chwałę?

List do Filipian 3:12 „Nie mówię, że już do tego doszedłem albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa.”

9. Buduj w sobie pasję ku temu, by czcić Boże imię.

2 Księga Samuela 2:10, 12 „Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. (…) Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, Ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca.”

10. Rozwijaj w sobie światopogląd, w którym Bóg jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co istnieje.

1 List do Koryntian 10:31 „ A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga.”

List do Kolosan 3:17 „I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.”

11. (Dla singli.) Zdaj sobie sprawę z tego, że stosunki seksualne nie są niezbędne do osiągnięcia spełnienia i satysfakcji. Jezus był singlem i zachował czystość, będąc w pełni człowiekiem.

Księga Izajasza 56:3-5 „Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec (eunuch): Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte.”

12. (Dla tych w małżeństwie.) Zdaj sobie sprawę z tego, że Bóg przeznaczył małżeństwo do tego, żeby było żywym obrazem Jego miłości do Kościoła.

List do Efezjan 5:21-32 „Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus Głową Kościoła – On jest Zbawcą Ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów, we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nie skalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony – tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni – tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego Ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica – odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.”

13. Bądź czujny wobec własnego spojrzenia. Unikaj niepotrzebnych bodźców.

Księga Joba 31:1 „Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.”

List do Rzymian 3:14 „Ich usta ociekają przekleństwem i goryczą”

2 List do Tymoteusza 2:22 „Natomiast młodzieńczych żądz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju – we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana.”

14. Spójrz na drugą osobę, jako na wieczną istotę. Uświadom sobie, że pożądanie odczłowiecza i odduchawia tych, na których patrzysz w ten sposób.

Ewangelia Jana 5:28-29 „Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia; a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd.”

Ewangelia Mateusza 25:46 „I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne.”

2 List do Koryntian 5:16 „ Z tego powodu nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli od tej strony poznaliśmy kiedyś Chrystusa, to teraz znamy Go już inaczej.”

15. Przypominaj sobie, że Chrystus cierpiał męki dla Twojej czystości. Zwalcz obraz obrazem. Jezus krzyczy w agonii.

List do Tytusa 2:14 „On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na szczególną własność, oddany szlachetnym czynom.”

1 List Piotra 1:18, 2:24 „Pamiętajcie, za jaką cenę wykupiono was z marnej codzienności, która przeszła na was po ojcach. Tą ceną nie były rzeczy zniszczalne, srebro albo złoto, (…) On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż. Uczynił to po to, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Dzięki Jego sińcom zostaliście uleczeni.”

2 List do Koryntian 5:15 „Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.” List do Hebrajczyków 10:29 „Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!”

16. Nie traktuj dotychczasowych sukcesów, jako gwarancji przyszłej czystości.

1 List do Koryntian 10:12 „Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.”

List do Galacjan 2:13 w kontraście do Dziejów Apostolskich 11:24 (Barnaba)

Dzieje Apostolskie 11:24 „(Barnaba) był dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. Spora też grupa ludzi została pozyskana dla Pana.”

List do Galacjan 2:13 „W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.”

17. Niech Ci się nie wydaje, że nie jesteś odpowiedzialny przed innymi

3 List Jana 9 (nieuległy Diotrefes) „Napisałem kilka słów do kościoła. Jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przychylnie.”

18. Nie bądź przesadnie samotny.

19. Zostań częścią grupy, w której każdego dnia zachęcacie siebie nawzajem do walki z grzechem.

List do Hebrajczyków 3:12-13 „Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu.”

20. Ucz się na pamięć fragmentów Pisma

1 List Jana 2:14 „Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże – i zwyciężyliście złego.”

Psalm 1:2 (rozkoszuje zakonem) „Lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.”

Psalm 119:11 „W sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.”

21. Zapchaj swoje myśli dobrymi rzeczami

List do Filipian 4:8 „W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie.”

22. Czytaj dobrą literaturę pobożnościową, biografie itp.

Kiedy czytam o tym, jak inni bardzo cierpieli, walczyli i zmagali się, osiągając przy tym szczyty radości, świętości i owocności w podążaniu za Bogiem, to zaczynam chcieć poświęcić wszystko co mam, żeby stać się wszystkim, czym zbawiony grzesznik może się stać, dla chwały Chrystusa.

23. Nigdy nie zakładaj, że jesteś ponad cierpieniem albo, że należy Ci się ulga od grzechu. Pułapka użalania się nad sobą.

Dzieje Apostolskie 14:22 „(Paweł odwiedzał swoje kościoły.) Tam umacniali dusze uczniów; zachęcali ich, aby trwali w wierze, i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego.”

Ewangelia Łukasza 9:58 „A Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy.”

2 List do Tymoteusza 2:3 „Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. ”

2 List do Tymoteusza 4:16-17 „W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak, aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody – i zostałem wyrwany z lwiej paszczy.”

24. Znajdź sobie zajęcie

25. Nieustannie módl się w Duchu o Boży ratunek

Ewangelia Mateusza 6:13 „Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki. Amen.”

Ewangelia Łukasza 22:40 „Po przybyciu na miejsce powiedział: Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby.”

Psalm 119:18 „Otwórz oczy moje, Abym oglądał cudowność zakonu twego.”

26. Miej nadzieję; Bóg jest cierpliwy

Księga Wyjścia 34:6-7 „Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia!”

Księga Nehemiasza 9:17 „Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, Jakie czyniłeś z nimi, Owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, Aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, Miłosiernym i litościwym, Cierpliwym i wielce łaskawym, Więc ich nie opuściłeś.”

Źródło: www.desiringgod.org; tłumaczenie: Konrad Grondys