Bądź wola Twoja Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
piątek, 25 września 2015 12:55

Już sam tytuł tego artykułu przypomina każdemu znane zdanie z treści modlitwy Pańskiej, której Pan Jezus nauczył swych uczniów na wyraźną ich prośbę. Czytamy o tym w Ew. Łuk. 11: „ A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego” Panie naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich”.

Poruszając w moim artykule ten temat, chcę zachęcić wszystkich czytelników do dokładnego rozważenia tego urywka modlitwy i wyciągnięcia z niego wniosku, jak powinniśmy rozumieć znaczenie tych słów: „ Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi”.

Biorąc pod uwagę to, że temat ten jest bardzo obszerny i głęboki, ograniczę się do poruszenia tylko najważniejszych jego aspektów, a zatem rozpocznę od zdefiniowania, czym jest i na czym polega istota posiadania „ woli”.

Otóż jest to zdolność i prawo do świadomego podejmowania decyzji, wyrażania swego zdania oraz suwerennego stanowienia o sobie.

Pismo Święte przede wszystkim dokładnie wyjaśnia i ukazuje nam to, że Bóg jako Stworzyciel wszystkiego posiada suwerenną, niezawisłą i niczym nie ograniczoną własną wolę, na podstawie której wszystko stworzył, wszystkiemu nadał swoje prawa i utrzymuje wszystko we właściwym funkcjonowaniu. Jest to pięknie opisane na samym początku Biblii: „ Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” ( Proszę sobie odczytać cały 1 r. 1 Ks. Mojżeszowej).

Dalej dowiadujemy się również, że stwarzając człowieka decyzją swojej woli, stworzył go na swój obraz: „ I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddana: panujcie nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad wszystkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi”.

W tym zakresie widzimy, jak Bóg obdarzył ich wielkim przywilejem własnej tożsamości, osobistą wolą z prawem i zdolnością rozmnażania się, podejmowania decyzji i ograniczonego zarządzania tym, co dał im do dyspozycji.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć to, że również poinformował Bóg tych dwojga ludzi o swojej woli odnośnie ich zakresu działania i kompetencji. Czytamy o tym w 1 Mojż. 2,16-17.

„I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego na pewno umrzesz”.

Tym samym Bóg dał do zrozumienia ludziom, że ich wola jest ograniczona i ma być poddana woli Boga, który jest ich Stworzycielem i Prawodawcą.

I wszystko było bardzo dobrze aż do czasu, gdy diabeł podszedł do kobiety i podważył w niej wiarygodność Bożego rozkazu, nakłaniając zarazem do odrzucenia posłuszeństwa woli Bożej.

Kobieta uległa namowom szatana i poddała się pod wpływ jego woli. W rezultacie tego zachowania doszło do tragicznych konsekwencji dla tych dwojga ludzi, a następnie dla wszystkich ludzi na ziemi, aż po dzisiejszy czas. Jest o tym wzmianka w liście do Rzym. 5,12:

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła bo wszyscy zgrzeszyli”.

Od tamtego czasu, aż po dzisiejszy dzień szatan zmusza ciągle ludzi do odrzucania woli Bożej i podporządkowania ich swojej woli: „ ….że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli”.( 2 Tym.2; 26).

Na skutek zaistniałej sytuacji, a w celu ratowania ludzkości przed niszczycielskim działaniem szatana wobec ludzi, którzy całkowicie zagubili się w zrozumieniu, jaka jest rzeczywiście wola Boża, Bóg podjął działanie ratunkowe.

Za pośrednictwem Mojżesza, oraz proroków podał wiele nauki i przykazań, aby ludzie byli świadomi jaka jest wola Boża, której powinni się podporządkować dla ich osobistego dobra.

Niestety ludzie z powodu grzechów mieli już tak skażoną świadomość i sumienie, że nie byli w stanie ani zrozumieć, ani też wypełniać woli Bożej. W związku z tym Bóg podjął kolejne kroki działania dla ratunku ludzkości. Uczynił to poprzez zesłanie swojego Syna z nieba na ziemię i to w postaci człowieka. „ Albowiem czego nie mógł zakon dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele”. (Rzym. 8,3).

Ten to Jezus, który poczęty z Ducha Świętego narodził się z niewiasty izraelskiej, objawił ludziom rzeczywistą wolę swego Ojca, a naszego Boga. On też, ucząc ludzi poznawania woli Bożej, stał się praktycznie doskonałym wzorem, był posłuszny woli swego Ojca i mówił tak:

„ Zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego który mnie posłał”. (Jana 6,38) oraz: „ Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła”. (Jana 4,34). Nie na tym koniec, bo i w obliczu śmierci męczeńskiej w modlitwie do swego Ojca wyraził takie stanowisko: „ Ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. (Łuk. 22,42). W rezultacie wypił ten „ kielich” cierpienia i goryczy w pokorze. Dzięki takiej postawie poprzez swoją męczeńską śmierć, a następnie zwycięskie zmartwychwstanie, stworzył dla nas ludzi możliwość wyzwolenia nas z niewoli szatana. Natomiast tych którzy uwierzą w Niego jako Wybawcę i poproszą o to, odrodzi duchowo oraz uzdolni do poznawania i wypełniania woli Bożej. To właśnie było treścią modlitwy ap. Pawła: „ Dlatego i my od tego dnia kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu”. (Kol. 1; 9).

W tym miejscu pojawia się zatem pytanie: A co z naszą wolą, którą posiadamy od Boga?

Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Każdy człowiek, który w wierze i pokucie narodził się na nowo z wody i Ducha, został przemieniony darem łaski Bożej. Biblia tak to określa: „ Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Boża, co jest dobre, miłe i doskonałe”. (Rzym. 12,2).

Dopiero wtedy taki człowiek zdolny jest w pełni świadomości, w posłuszeństwie i z radością poddać swoją wolę pod działanie woli Bożej. W rezultacie tego, wola Boża staje się zarazem wolą naszą i podporządkowujemy się jej w każdej okoliczności, bez względu na zewnętrzne konsekwencje.

A teraz rozważmy na podstawie nauki Biblii, jaka jest podstawowa i rzeczywista wola Boża względem wszystkich naśladowców Chrystusa. Otóż jest to:

  • Trwanie w czystym i świętym życiu codziennym. (1Tes. 4, 2-5).
  • Posłuszeństwo wobec władzy oraz stosowanie się do ustanowionego porządku. (1Piotr 2,13-17).
  • Okazywanie szacunku wobec przełożonych w Panu i zachowywanie pokoju w społeczności. (1 Tes. 5,12- 15).
  • Ścisłe wypełnianie Bożego prawa, okazywanie miłości bratniej i w pokorze obcowanie ze swoim Bogiem.( Micheasza 6,8).

Biblia poucza nas również o Bożej woli dotyczącej poszczególnych grup ludzi, a mianowicie:

  • Zachowaniu się małżonków wobec siebie nawzajem. (Efez. 5, 22-33).
  • Odnoszeniu się dzieci wobec rodziców.( Efez. 6; 1-3).
  • Właściwym wychowywaniu dzieci przez rodziców.( Efez. 6,4. 5 Mojż. 6,5-7).
  • Pozytywnym stosunku sług wobec ich panów lub pracowników wobec pracodawców.( Efez. 6,5-7). A także panów wobec sług lub pracodawców wobec pracowników. (Efez.6,9).
  • Poszanowaniu osób starszych oraz dobrych relacjach młodszych i starszych członków rodziny. (Tytusa 2,1-5).

Oczywiście w Biblii znajdujemy wiele innych dziedzin życia, w odniesieniu do których jest napisane, jaka jest wola Boża w danym przypadku. Tak, że każdy człowiek, któremu zależy na tym, aby dokładnie wypełniać wolę Bożą, może znaleźć w niej naukę i ukierunkowanie.

Natomiast w przypadku, gdy trudno jest znaleźć imienną odpowiedź na daną sytuację wynikłą w życiu, to pozostaje modlitwa, w której należy prosić Pana o radę i ukierunkowanie, a Bóg da odpowiedź przez Ducha Świętego w naszych sercach lub w inny sposób.

Będąc przy tym temacie, koniecznie należy wziąć pod uwagę to, że Bóg nigdy nie zaakceptuje pewnej postawy ze strony ludzi w odniesieniu do pełnienia Jego woli, a mianowicie, gdy będą wybiórczo uznawać wolę Bożą i stosować się do niej. To znaczy tylko wtedy, gdy dana sprawa będzie zgodna z ich myślą i pragnieniem. Natomiast w sytuacji, gdy będzie w danej okoliczności dla nich niewygodne Boże postanowienie, to postąpią według własnej woli. Odnośnie takiej sytuacji Biblia mówi tak:” Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego” (Jakuba 2,10).

W związku z tym, wypowiadając w modlitwie do Boga słowa: „Bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi”, to znaczy że w pełni naszej świadomości wyrażamy naszą akceptację względem każdej woli Bożej, postanowionej odnośnie nas na niebie, którą my mamy wypełnić i dostosować się do niej na ziemi, z radością i miłością do Boga.

Niechaj też będzie to codzienną modlitwą naszego serca, jak i modlił się Dawid: „ Naucz mnie czynić wolę swoją, bo ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi”. (Ps. 143, 10). A to dlatego, gdyż od poziomu wykonywania woli Bożej, uzależnione jest otrzymanie obietnicy życia wiecznego.

Dlatego: „ Nie porzucajcie ufności waszej która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego co obiecał”. (Hebr.10, 35-37).