07.Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego Drukuj Email
Autor: Jacek Heidenreich   
środa, 20 marca 2013 12:50

Czytając poszczególne artykuły na temat choroby i uzdrowienia w świetle Pisma Świętego, doszedłem do wniosku, że w znakomitej większości poglądy autorów są zbieżne i ja również przyłączam się do tych zawartych w artykułach myśli. Postanowiłem więc poruszyć temat choroby w kontekście przekleństw pokoleniowych, co nie oznacza, że kontestuje inne przyczyny wymienione w poprzednich artykułach. Chcę jedynie ukazać jeden z opisywanych w Biblii aspektów pojawiania się chorób. Niewątpliwie pojawia się problem ze zrozumieniem przekleństw pokoleniowych i ich istnieniu w życiu współczesnych ludzi. Zwłaszcza jeśli mówimy o tym w kontekście chrześcijan.

Na pewno należy pamiętać, że centralnym miejscem naszego odniesienia w kontekście zbawienia i uzdrowienia jest Krzyż. Jezus poniósł na nim nasze choroby i cierpienia, i mamy pełne prawo zrzucać je na Niego oczekując, że On uzdrowi i złamie wszelkie przekleństwo w naszym życiu. Tak więc mówiąc o przekleństwach, chciałbym podkreślić znaczenie Krzyża dla naszej wolności oraz wskazać na ich obecność tylko do momentu, kiedy zostaną rozpoznane i złamane w Imieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo ważnym, moim zdaniem, zagadnieniem jest zrozumienie Bożego Prawa. Musimy wiedzieć, że istnieją sprawy związane z nim i jeśli my sami lub inne osoby, pogwałcimy to Prawo, to czekają nas konsekwencje. Wierzę, że przestąpienie Bożego Prawa pociąga za sobą Jego osąd. To nie zmienia jednak faktu, że Bóg posłał Jezusa, aby umożliwić nam uniknięcie tego sądu. Jezus miał bardzo jednoznaczne nastawienie do Prawa mówiąc:
Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.” Mat. 5:17-19.

Tak więc zarówno w tym miejscu, jak i w innych fragmentach Ewangelii np. Łukasza 24:44 Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach.” oraz w rozdziale 16:17 tej samej Ewangelii Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”, widzimy szacunek Jezusa wobec Prawa. Rozważając problem chorób w kontekście działania przekleństwa, chcę podkreślić jeszcze raz, że od momentu śmierci Jezusa na Krzyżu, Bóg dał nam rozwiązanie i wyzwolenie od przekleństwa. To jest właśnie życie w Nowym Przymierzu, o którym będzie mowa poniżej.

Pismo Święte w V Mojż. 28:15-68 mówi o skutkach nieposłuszeństwa Bogu. Wśród wymienionych tam przekleństw są choroby psychiczne i somatyczne (fizyczne). Bóg definiując te przekleństwa wskazuje na nieposłuszeństwo człowieka wobec Bożych przykazań, zwłaszcza w kontekście grzechu idolatrii (bałwochwalstwa), który jest przekroczeniem pierwszego przykazania, i jak mówi II Mojż. 20:3-5 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.” Bóg za ten grzech nakłada przekleństwo do trzeciego i czwartego pokolenia. Grzech, który jest nieposłuszeństwem wobec Boga otwiera więc drzwi ku całej linii pokoleń i powoduje dziedziczenie przekleństwa. Inaczej mówiąc, powoduje on pęknięcie w duchowej zbroi, dając Szatanowi prawo i otwarte drzwi by zamieszkać w danej osobie. To właśnie grzech jest powodem przekleństwa. Jeżeli nie ma grzechu, nie ma też przekleństwa - Przyp. Sal. 26:2b „… tak jest z bezpodstawnym przekleństwem, ono się nie ziszcza”. Aby się od tych przekleństw uwolnić należy je rozpoznać.

Ponieważ grzech, jak wyżej wspomniano, powoduje szczelinę w duchowej zbroi i daje w ten sposób Szatanowi prawo do oparcia swoich stóp na całej linii rodu, a moc która stoi za przekleństwami ma pochodzenie demoniczne. W I Mojż. 3:15 czytamy „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.”Widzimy tutaj, że Szatan otrzymał już w ogrodzie Eden, kiedy pojawił się pierwszy grzech, swoje pierwsze prawo do ataku. Bóg wypowiedział przekleństwo wynikające z pojawienia się grzechu. Tak więc przekleństwo zostało poprzedzone grzechem.

Król Saul ściągnął przekleństwo na siebie i swoje pokolenia w wyniku nieposłuszeństwa, wyrażonego zmianą decyzji, którą usłyszał od Boga. Bóg powiedział mu, aby zabił wszystkich Amalekitów, ale Saul oszczędził króla i zatrzymał trochę bydła i owiec. W I Sam. 16:14 „A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana.” Prorok Samuel nieposłuszeństwo Saula stawiał na równi z czarami - I Sam. 15:23 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.”
Bóg odebrał Saulowi koronę, ponadto Saul popadł w chorobę umysłową. Choć próbował pokutować, przekleństwo wynikające z zakonu, nie mogło być w tamtym czasie usunięte. Pan mówi w III Mojż. 26:3-13 Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc. Młocka trwać będzie u was do winobrania, a winobranie trwać będzie do siewu, będziecie jedli swój chleb do syta i będziecie mieszkać bezpiecznie w swojej ziemi. Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać swoich wrogów, a oni padną przed wami od miecza. Pięciu waszych będzie ścigać stu, a stu waszych będzie ścigać dziesięć tysięcy i wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Zwrócę się ku wam, rozplenię was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z wami. Będziecie spożywali zboże z poprzednich zbiorów, ale potem usuniecie stare, aby móc zrobić miejsce dla nowego. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami, połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie.”

Jednak dalej, w wersetach 14-16, Bóg wymienia również choroby, jako skutek grzechu nieposłuszeństwa – Ale jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i Ja uczynię wam to: Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele.”

Kolejnym przykładem osoby, przez którą przyszło przekleństwo na jej ród, jest król Dawid. Widzimy Dawida, który popełnia grzech cudzołóstwa a potem morderstwa. Potem pokutuje w 51 Psalmie przed Bogiem, jednak mimo tego dopełnia się przekleństwo w Domu Dawida.
II Sam. 12:10-11 Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan: Oto Ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca.”
I następnie II Sam. 12:15-19 Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi, gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje, myśleli bowiem: Jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług: Czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli: Zmarło.”

Widzimy, że Pan ugodził narodzone dziecko z Batszeby tak, że zachorowało i po siedmiu dniach zmarło. Śledząc genealogię Dawida w Starym Testamencie, znajdujemy konsekwencje jego grzechu poprzez całe następujące po nim pokolenia. Nie było lekarstwa w Starym Testamencie na przekleństwo.

Stary Testament podaje około 70 grzechów powodujących przekleństwa pokoleń. Wiele z tych przekleństw sięgało trzeciego i czwartego pokolenia. II Mojż. 20:5. Istniały też przekleństwa sięgające aż do dziesiątego pokolenia, np. dotyczące nieślubnego dziecka - Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego.” V Mojż. 23:3. Jeśli przekleństwo zostało raz wpuszczony do danej linii rodowej, to będzie tam bez przerwy działało aż do usunięcia go poprzez zbawienną moc Imienia Jezusa . Przy czym warto podkreślić, że wszędzie tam, gdzie pojawia się właśnie grzech demonolatrii i idolatrii, tam właśnie pojawia się przekleństwo pokoleniowe. A jak wiemy wszyscy, nasz naród jest jednym z wielu na świecie, gdzie występowanie przeciwko pierwszemu przykazaniu jest wręcz powszechne.

Choroby, które Bóg wymienia w swoim Słowie, dotyczą zarówno fizycznej strony człowieka, jak i duchowej V Mojż. 28:22 Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz.”, 28:27-28 Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu”, 28:34-35 Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy”, 28: 60–61 i sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony”.

Jak wyżej napisano, w Starym Testamencie nie było możliwości, by zerwać jakiekolwiek przekleństwa. Z pewnością dzisiaj wielu chrześcijan zastanawia się jaki to ma związek z nami? Przecież jesteśmy pod Nowym Przymierzem, które mówi w Gal. 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie”, że jestem uwolniony od przekleństwa zakonu i żadne przekleństwo nie ma nade mną mocy, ani nad moją rodziną. Uważam, że to jest prawda, bo Jezus sam został przeklęty za nas umierając na krzyżu. Jednak tak samo jak prosimy o nasze zbawienie, tak samo musimy poprosić o uzdrowienie i uwolnienie, i również prosić o unieważnienie dziedziczonych przekleństw w naszej rodzinie. W Nowym Testamencie widzimy Jezusa, który uzdrawia ślepego od urodzenia. Dla ówczesnych ludzi oczywistym było, że ta choroba była wynikiem grzechu rodziców lub jego samego – „ A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.  I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?  Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże.” Ew. Jana 9:1-3. Jezus w tym wypadku jednak nie mówi, ze jest to wynik grzechu, a wskazuje, że jest to na Chwałę Bożą. Nie zmienia to faktu, że współcześni Jezusowi doskonale zdawali sobie sprawę z istnienia chorób jako następstw grzechów przodków.

W mojej praktyce duszpasterskiej spotykam się z sytuacjami, kiedy choroby są skutkiem przekleństw wynikających z kontaktów z okultyzmem. Jednym z takich przykładów jest, dzisiaj już sześcioletnia dziewczynka, o którą modliłem się w 2011r. Była ona wtedy niewidomą, niemówiąca, niesłyszącą, nierozwijającą się i niechodzącą małą istotą, do tego chorowała na padaczkę. Przyniesiona została przez jej mamę na rekach, która prosiła o modlitwę. Podczas modlitwy miałem bardzo silne duchowe przekonanie, aby zapytać matkę, czy ona i ktoś w jej rodzinie mieli kontakty z okultyzmem. Okazało się, że tak. Zarówno ona jak i jej mama i babcia. Rozpoznałem więc działanie przekleństw pokoleniowych w życiu tej małej dziewczynki i modliłem się o ich złamanie. Osiem miesięcy później matka dziewczynki przyjechała do Słupska i podczas niedzielnego nabożeństwa złożyła świadectwo, że jej córka odzyskała wzrok, zaczęła słyszeć i mówić pierwsze słowa. Od ośmiu miesięcy nie przyjmuje leków na padaczkę oraz zaczęła chodzić. Złamanie przekleństw pokoleniowych usunęło choroby, którymi ta dziewczynka była związana. Pamiętajmy, że przekraczanie Dekalogu jest łamaniem Bożego Prawa, a złamanie Bożego Prawa uruchamia konsekwencje sądu. Jedynym ratunkiem, aby go uniknąć jest odwołanie się do ofiary Pana Jezusa i złamanie w Jego Imieniu przekleństwa poprzez również wyrzeczenie się grzechu i pokutę.
Znam przypadki, kiedy w wyniku modlitwy się o złamanie przekleństw pokoleniowych ustępowały wieloletnie, chroniczne choroby, m.in. niewyjaśnione do końca silne bóle kręgosłupa, choroby skóry, cukrzyca. Wiele tych pięknych świadectw na przestrzeni lat pokazuje, jak wielką władzę i autorytet ma Jezus Chrystus. O ile ludzie w Starym Testamencie ponosili konsekwencje przekleństwa, to my w Nowym Przymierzu, mamy dostęp do uzdrowienia, uwolnienia i zbawienia.